Псалъэжь: Жэм пыджэрей къуагуэ мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Вагъуэ нэхуу уафэм ущолыд…

Вагъуэ нэхуу уафэм ущолыд.
СыщIохъуэпсыр абы укъисхыну.
Ауэ хъуркъым – дамэ сэ стемыт,
АпхуэдизкIи сыдэмылъейфыну…

11.02.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 143

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: