Псалъэжь: ЗимыIэххэ къызэщэри зил къыщIэщ къызэтэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

Къэплъыхъуэр

Узивагъуэщ…

Соплъ уи сурэт…
СыпщIогупсыс…
Уэр нэмыщI хэт
Си гур щIэуз?..

Сыхуейкъым сэ
ГъащIэ нэгъуэщI –
Мы дуней псом
ЩымыIэ ппэсщI…

Махуэ е жэщ –
Си дежкIэ зыщ –
Гъуэгум дэпщэщ
Сыхуэхьэзырщ…

Узивагъуэщ,
Уэ узинэхущ.
Узилъагъуэщ,
Уэ узищэхущ.

23.05.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 156

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: