Псалъэжь: Ныбэм имылъмэ, нэр плъэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

Усщыгъупщауэ сэ схужымыIэну…

Усщыгъупщауэ сэ схужымыIэну,
Ауэ, итIани, сщIэркъым къысщыщIар.
СогъэпщкIури нитIыр, псалъэ бжезмыIэну,
Зызогъэбзэх. Иджы-тIэ хъуну ар?!

15.05.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, АдыгэбзэкIэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 141

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: