Псалъэжь: Бажэр ныбажэ хъумэ, дыгъэмыхъуэ мэлъыхъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

Къэплъыхъуэр

Усщыгъупщауэ сэ схужымыIэну…

Усщыгъупщауэ сэ схужымыIэну,
Ауэ, итIани, сщIэркъым къысщыщIар.
СогъэпщкIури нитIыр, псалъэ бжезмыIэну,
Зызогъэбзэх. Иджы-тIэ хъуну ар?!

15.05.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, АдыгэбзэкIэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 141

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: