Псалъэжь: Хэкужьыхьэ лъэщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

Къэплъыхъуэр

УсакIуэ

Куэд щIауэ имытхауэ усэ
УсакIуэр Iэджэм йогупсыс.
Щохъу имыIэжу зы гупсысэ,
КъекIухь, зэм мэтIысри щысщ.
Дихьэхыгъамэ зы Iуэхушхуэ,
УсакIуэм лъэкI къимыгъэнэнт.
Къэмыхъунт щIытемыгушхуэ,
Усэр дахэу иухуэнт.
Iэрыхьэжамэ итха усэр
Зытетхыхь Iуэхум хэта цIыху,
Итх псори ищIэми – гупсысэр,
Щыхъунт щIэщыгъуэ ар къеджэху.
ФIэхьэлэмэту усэ тхыкIэр,
Къэхъуахэр ищIэми езым,
Игу къигъэкIыжурэ абыкIэ
Щысынт, ар дыдэр хъуауэ щым.
Гупсысэ куэд, къулейуэ усэм
Ущыхуэзэнт, итIани ар
Ещхь дыдэу къабзэу бгым телъ уэсым
Щытынт, итхыныр ищIэгъам…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 184

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: