Псалъэжь: Сабий зэрымысым насып илъкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

Уи теплъэр щIэтщ сыт щыгъуи нэгум…

Уи теплъэр щIэтщ сыт щыгъуи нэгум,
Уэ нэмыщI зым семыгупсыс…
ЩысхуэмыгъэпщкIуми си усэм,
Сэ гъащIэм зыкъыщызмыус…

09.02.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 150

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: