Псалъэжь: ЗэхуэдитIыр къызэдафэри зэфэгъуитIыр зэдокIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Уи деж нэмыс ныбжесIэр…

Уи деж нэмыс ныбжесIэр,
Уи пщIыхьи сыхэмыт…
Сэ сщIэкъым уздэщыIэр,
СщIэкъым псэри щIысIут.

08.08.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 134

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: