Псалъэжь: Фызым езауэр фызщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)

Къэплъыхъуэр

Уэращ сэ усэ псори зыхуэзусыр…

Уэращ сэ усэ псори зыхуэзусыр,
Уи закъуэщ зэпымыууэ илъыр гум.
Махуэми, жэщми хэмыкIыу гупсысэм.
Согугъэ зы гъуэгу дгъуэтыну дэ тIум…

30.07.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 151

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: