Псалъэжь: КъэкIуэгъу джадэ нэхърэ кIуэжыгъуэ джадэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

Уэ хуэдэ слъэгъуакъым нэхъапэ…

Уэ хуэдэ слъэгъуакъым нэхъапэ,
Си фIэщи мыхъужу сноплъ –
Услъагъум, сыт щыгъуи си гуапэщ –
ЕмыкIуу абы зыгуэр хэлъ?!

27.06.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 128

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: