Псалъэжь: Баш ягъэувами, уедэIуэн хуейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Уэ фIэкI щытащ имылъу си гум…

***
Уэ фIэкI щытащ имылъу си гум,
Уэр фIэкI нэгъуэщIым сыхуэмей…
Дэтхэнэ вагъуэри уафэгум
Къисхынрэ, къэсхьыну уи деж…

Уэрыншэу сфIэщIу сыгъуащэну,
Уэрыншэу зы гъуэгу сымылъагъу…
Иджы а псалъэхэр бжесIэну
КъекIужрэ – дэ дызэныбжьэгъущ…
22.10.12

Уемыплъу блумыгъэкI: Бэрбэч Аслъэнджэрийусэхэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 183

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: