Псалъэжь: Хабзэ щIэкъум хабзэ икъутэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Уд бын ди бжыхь гъуанэ къыдоплъ. ((Шыбжий)

Къэплъыхъуэр

Уэ фIэкI щытащ имылъу си гум…

Уэ фIэкI щытащ имылъу си гум,
Уэр фIэкI нэгъуэщIым сыхуэмей…
Дэтхэнэ вагъуэри уафэгум
Къисхынрэ, къэсхьыну уи деж…

Уэрыншэу сфIэщIу сыгъуащэну,
Уэрыншэу зы гъуэгу сымылъагъу…
Иджы а псалъэхэр бжесIэну
Къезэгърэ – дэ дызэныбжьэгъущ…

22.10.2012

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 152

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: