Псалъэжь: Ухагъэзыхьмэ, укъагъэфэнщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Уафэр хъуащ нэхъ лъахъшэ къасщIэу…

Уафэр хъуащ нэхъ лъахъшэ къасщIэу,
Хьэуар сфощI схуримыкъуж…
Схуэшэчыжыркъым. Си гъащIэр
Дэнэ здэкIуэр? – Къэгъэзэж

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 143

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: