Псалъэжь: ХабзэмыщIэ напэтехщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.

Уафэм вагъуу итыр сэ сымыщIэ…

Уафэм вагъуу итыр сэ сымыщIэ,
ЩIылъэм и гъуэгу псори сымыцIыху.
Жэуап зэстыфын щымыIэ упщIэ,
Жьыбгъэм и нэхъ щIыIэр си деж къеху…

Иджы дэпщэщ сэ ущыслъагъунур?
Згъуэткъыми хэкIыпIэ, сыIэнкунщ.
ЗыкIи сэбэп уэ усхуэмыхъунум,
Си фIэщ мыхъу гъащIитIкIи узгъуэтын…

23.06.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 116

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: