Псалъэжь: Гупыр зыгъэукхъуэр кхъуэм хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Къэплъыхъуэр

Уафэм вагъуу итыр сэ сымыщIэ…

Уафэм вагъуу итыр сэ сымыщIэ,
ЩIылъэм и гъуэгу псори сымыцIыху.
Жэуап зэстыфын щымыIэ упщIэ,
Жьыбгъэм и нэхъ щIыIэр си деж къеху…

Иджы дэпщэщ сэ ущыслъагъунур?
Згъуэткъыми хэкIыпIэ, сыIэнкунщ.
ЗыкIи сэбэп уэ усхуэмыхъунум,
Си фIэщ мыхъу гъащIитIкIи узгъуэтын…

23.06.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 116

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: