Псалъэжь: Гъуэгуанэ тетым и ади и ныбжьэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Уафэ къащхъуэр…

Уафэ къащхъуэр

Уафэ къащхъуэр, хьэблэ Iэхъуэр,
Зы лъэныкъуэмкIэ солъагъу.
Iэхъуэм и шыр, зэфэ и псыр,
СызэплъэкIмэ, сэ солъагъу.
Ауэ тIумкIи, дауи, сыплъэм,
Къэслъэгъунущ сэ дунейр.
Ещхьыркъабзэу си нэрыплъэм,
Сегъэлъагъур Къэбэрдейр!
И дахагъэр, и къабзагъэр,
НэгъуэщI хэку щумыгъуэтын.
Сэ слъэгъуахэр нэгъуэщI мэзым,
ЩIэзылъагъуэм куэд естынщ.
Дэ ди жэмым хуэди, шыи,
НэгъуэщI хэкум щумыгъуэт.
Ди адакъи, хыви, выи –
Ещхь зиIэнур жыIэт хэт?!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 204

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: