Псалъэжь: Къапхъэнми имыгъапцIэ иубыдыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

Сыхуиткъым зыри жысIыжыну…

Сыхуиткъым зыри жысIыжыну,

Уеблэм сыхуиткъым сыбэуэн!..

НтIэ сэ сыт къэспсэужынур?

Ар гъащIэу жысIэм, сыщыуэнщ…

10.08.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, АдыгэбзэкIэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 150

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: