Псалъэжь: Акъыл кIэщIыр бзэгу кIыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

Къэплъыхъуэр

Сыхуэмейурэ сыбогъащIэ куэд…

Сыхуэмейурэ сыбогъащIэ куэд,
И гугъэнкъым зыми угубжьауэ…
Мис апхуэдэу цIыхухэр уогъэкIуэд,
КъахуэмыщIэу зыгуэр къащыщIауэ…

06-08.09.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 131

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: