Псалъэжь: Шу гупыр зэдилъмэ, щхьэж игу илъ ещIэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Сыхуейт иджыри услъагъуну…

Сыхуейт иджыри услъагъуну…
Ауэ зэманыр блэдгъэкIащ.
ИкIи уэ къысхуумыгъэгъуну –
Симыгугъауэ гъащIэр кIэщIт…

06.01.2010

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 133

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: