Псалъэжь: Узыхь псори Щхьэгуащэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

Сыхуейщ уафэм къисхыну си вагъуэр…

Сыхуейщ уафэм къисхыну си вагъуэр,
СлъэкIыркъым – дызэпыжыжьэщ дэ…
Уэрыншэну гъащIэркъым шынагъуэр –
Узэрыслъагъунуращ нтIэ…

12-13.11.2012

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 133

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: