Псалъэжь: Вэнвей уэшх хэшхащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

Сыхуейкъым сэ укъэзгъэпцIэну…

Сыхуейкъым сэ укъэзгъэпцIэну,

Сыхэткъым зыгуэр къыппысхын…

СынолъэIу закъуэ – упсэуну…

Абы нэхъ лъапIэ щымыIэн.

09.05.2008

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 145

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: