Псалъэжь: КIэпхъми содэ, дзыгъуэ къиубыдмэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Сытету сфIощI дунейм си закъуэу…

Сытету сфIощI дунейм си закъуэу,
Дэпщэщи гъуэгум зигъэрша? –
Уи деж сыпIащIэу сэ сынакIуэу
Си пщIыхьыр зэпыуащ. Нэху ща?

29.08.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 136

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: