Псалъэжь: Фыз хуэмыху зиIэр насыпыншэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Унэм икI, щIым икIыж. (Iугъуэ)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

СыщIогъуэж, сегупсысащи, куэдым…

СыщIогъуэж, сегупсысащи, куэдым –
Апхуэдизыр щхьэ сэ згъэкIуэда?!
СхузэфIэкIырт, гъащIэр блэзмыгъэкIыу
СщIам нэхъыбэ… Зым спимыубыдат…

21.12.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 127

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: