Псалъэжь: УзэлъэIу нэхърэ къолъэIу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Сыпсэуфынущ, сымылъагъуми дыгъэр…

***
Сыпсэуфынущ, сымылъагъуми дыгъэр,
Сыбауэфынщ, сымыгъуэтыжми жьы.
Уэ узигъусэм сэ схэлъынущ лIыгъэ,
Ауэ нэгъуэщIу схузэфIэкIкъым зы…
21.06.11 гъэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 277

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: