Псалъэжь: ЩIымахуэрэ дзэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Сыноплъ аргуэру, узмылъэгъуа хуэдэ…

Сыноплъ аргуэру, узмылъэгъуа хуэдэ,
Уи макъым сыщIодэIу, сыкъэмыбауэу.
ИтIани согупсыс: уэ тхьэкIухудыр
СщIымыгъум сызэрыпсэуныр дауэ?!

10.09.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 142

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: