Псалъэжь: Дахэм дахэ къелъхури, Iейм Iей къелъху.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

Къэплъыхъуэр

Сыноплъ аргуэру, узмылъэгъуа хуэдэ…

Сыноплъ аргуэру, узмылъэгъуа хуэдэ,
Уи макъым сыщIодэIу, сыкъэмыбауэу.
ИтIани согупсыс: уэ тхьэкIухудыр
СщIымыгъум сызэрыпсэуныр дауэ?!

10.09.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 140

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: