Псалъэжь: Зым и зэран щэм йокI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Сыногупсыс. УщIэтщ си нэгум…

Сыногупсыс. УщIэтщ си нэгум,
Зыпхуэзгъэзэнуи сыхэтщ.
Ауэ, Iуэхукъэ, си гум илъ тIэкIур
БжесIыфрэ? Абдеж бзэр щеубыд

18.06.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 142

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: