Псалъэжь: Iуэху мыублэ блэ хэсщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

Сыногупсыс. УщIэтщ си нэгум…

Сыногупсыс. УщIэтщ си нэгум,
Зыпхуэзгъэзэнуи сыхэтщ.
Ауэ, Iуэхукъэ, си гум илъ тIэкIур
БжесIыфрэ? Абдеж бзэр щеубыд

18.06.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 141

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: