Псалъэжь: Хабзэр зэлъытар ар зыгъэзащIэращ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

Къэплъыхъуэр

Сыногупсыс. УщIэтщ си нэгум…

Сыногупсыс. УщIэтщ си нэгум,
Зыпхуэзгъэзэнуи сыхэтщ.
Ауэ, Iуэхукъэ, си гум илъ тIэкIур
БжесIыфрэ? Абдеж бзэр щеубыд

18.06.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 139

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: