Псалъэжь: Хъанхэ я щIыб джатэ щагъэдалъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

Къэплъыхъуэр

Сыноджэ лъэныкъуиплIымкIи уи деж…

Сыноджэ лъэныкъуиплIымкIи уи деж,
ИтIани уздэщыIэр схуэмыхутэ…
Догуэт, къысфIощI уи макъи зэхэсхыж,
Сыщоуэ – ар сэ езым сысейм хуэдэщ.

12.07.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 124

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: