Псалъэжь: Жылэм дэлъмэ, уиIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)

Къэплъыхъуэр

Сыноджэ, ауэ сызэхэпхкъым…

Сыноджэ, ауэ сызэхэпхкъым.
Сыноплърэ пэт, зысхуэмыгъэнщI,
Си нэгум уи сурэтыр щIэкIкъым…
Сегупсысыфкъым зы нэгъуэщI.

Сэ слъагъур мазэ ныкъуэщ жэщкIэ,
ПщэдджыжькIэ дыгъэр къыкъуэмыкI.
Уафэгум щыблэри щохъуэскIыр,
Си пщIыхь, итIани, ухэмыкI.

Сыхуейщи уэ укъэзгъуэтыну
Схуэхъун зэран щымыIэу сфIощI.
Есащи псэр гугъуехь хэтыным,
Уафэгу нэгъунэ сынэсынщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Къанкъул Алинэ, Къанкъул Алинэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 285

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: