Псалъэжь: Уи ныбэ гъэгъун, уи гугъуфI егъэщI.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

Сыноджэ, ауэ сызэхэпхкъым…

Сыноджэ, ауэ сызэхэпхкъым,
Пшагъуэми хуэму уегъэпщкIуж…
Си пщIыхьи зэи ухэтыжкъым,
Си наIуи иужь уемыкIуж…

28.01.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 140

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: