Псалъэжь: Шым уеуэмэ, масэри, вым уеуэмэ, мэсэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

Си усэхэр зыхуэстхыр сэ уэрат…

Си усэхэр зыхуэстхыр сэ уэрат,
Сигу закъуэри зислъхьари уи IэмыщIэрт.
Ухуитт епщIэну сыти – си фIэщ хъуат
Ар пхъумэу, абы зыри къыщымыщIу…

13.07.2010

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 134

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: