Псалъэжь: Зи игъуэр дахэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди нысащIэ мазащхьэщ. (Дыщэ пыIэ)

Къэплъыхъуэр

Си псэукIэм согупсыс…

Си псэукIэм согупсыс.
Iейуэ согъэщIагъуэ:
СхузэфIэкIыу сыщымыс.
Къэтщ итIани вагъуэ…

13.01.2010

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 144

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: