Псалъэжь: УлIэу упсэу нэхърэ, утхъэу урелIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз

Си ныбжьэгъур

Си ныбжьэгъум сыти хуощIэ,
Къэхъуу щеш сэ ар сымыщIэ.
Мэкъуи йоуэ, зэщIекъуэж,
Гум ирелъхьэри ешэж.

Нащэ хесэ. Къабзэу епщIэ,
Зэрыхуейри псы ар ещIэ.
Къабзэлъабзэщ, укIытэхщ,
Iуэхуу щыIэм хуэмыщхьэхщ.

КъигъэкIахэм уехъуэпсэнущ,
«Сшхарэт ар», — жыуигъэIэнущ.
Къуэлэныжьхэу итщ хъарбыз,
Пхъэщхьэмыщхьэр жыгым пызщ.

Iэщ гъэхъункIэ утекIуэн –
ИIэщ куэду мэл, жэм, бжэн…
Мис апхуэдэщ ди гъунэгъур,
Мис апхуэдэщ си ныбжьэгъур.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 202

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: