Псалъэжь: Бжьэм фо здэщыIэр ещIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Си нэгу уи теплъэр къысхущIэгъэхьэжкъым…

Си нэгу уи теплъэр къысхущIэгъэхьэжкъым,
Уи макъ, зэхэсхкIи, къысхуэцIыхужын?!
Сыт щхьэкIэ, сэркIэ щыIэр уэ уи закъуэм
Хъурэ апхуэдэу? Сыт си хэкIыпIэн?..

06.05.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 170

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: