Псалъэжь: УкIытэ зиIэм цIыхугъи иIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Си нэгу уи теплъэр къысхущIэгъэхьэжкъым…

Си нэгу уи теплъэр къысхущIэгъэхьэжкъым,
Уи макъ, зэхэсхкIи, къысхуэцIыхужын?!
Сыт щхьэкIэ, сэркIэ щыIэр уэ уи закъуэм
Хъурэ апхуэдэу? Сыт си хэкIыпIэн?..

06.05.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 169

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: