Псалъэжь: ГъущI куэбжэ зиIэ гъущI мастэ щощIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Си Iэгум пшахъуэр зэрищэщым…

Си Iэгум пшахъуэр зэрищэщым
Хуэдабзэу уэри уобзэхыж.
Къызэптар Iейуэ зэман мащIэщ –
Уи нэкIу сиплъэни слъэмыкIыж.

13.07.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 146

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: