Псалъэжь: Джэд хуэдэ, быныфIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)

Къэплъыхъуэр

Си гум илъыр сиIащэрэт усэу…

Си гум илъыр сиIащэрэт усэу,
Ауэ псалъэу фIэкIа зыхэмыт.
СщIым уи жагъуэ уэ зумыгъэгусэ –
Гум къызжиIэм щыщу куэд схуэмытх.

21.09.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 143

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: