Псалъэжь: Уи хьэщIэри гъафIэ, къуэшри фIыуэ лъагъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Си гуи си пси уэ зыращ зылъыхъуэр…

Си гуи си пси уэ зыращ зылъыхъуэр,
Уэрмырамэ, гъащIэм сыхуэмей.
Узмылъагъуу сыпсэун шынагъуэщ,
Махуи сытетынукъым дунейм.

Къихутами тхьэIухуд си пащхьэм,
Ар си нитIым ямылъагъуххэн…
Укъэзгъанэу… хьэуэ, жэнэт дахэм
Сишэфынкъым. Срешэ жыхьэрмэм…

Уэ зыращ си гъащIэр зыгъэдахэр,
Вагъуэ нэхуу уафэм ущолыд.
Къыспэувми, къизмыдзэн пшэ фIыцIэр,
Услъэгъуащи фIыуэ, тхьэIухуд…
21.09.08

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 161

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: