Псалъэжь: Псалъэр бутIыпщамэ, аркъэн кIэлъумыдзыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

Къэплъыхъуэр

Си фIэщ хъуркъым…

Си фIэщ хъуркъым, псалъэм папщIэ,
СрикIуамэ нэгъуэщI гъуэгу
Сыпхуэзэну мы си гъащIэм,
Е, гъуэгу псори Iушэ тIэкIу?

19.06.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 134

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: