Псалъэжь: Пэ зиIэм кIэи иIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Си фIэщ хъуркъым…

Си фIэщ хъуркъым, псалъэм папщIэ,
СрикIуамэ нэгъуэщI гъуэгу
Сыпхуэзэну мы си гъащIэм,
Е, гъуэгу псори Iушэ тIэкIу?

19.06.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 134

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: