Псалъэжь: Нысэ мыхъунур жьантIакIуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Си фIэщ сщIыри лъагъуныгъэр…

Си фIэщ сщIыри лъагъуныгъэр
ГъащIэр Iейуэ зэхэстхъуащ.
ЗызмыщIэжу сиIэр тыгъэу
Сэ абы ислъхьащ и куэщI…

Иджы си гури къеуэжкъым,
Дахэр нэм щыгъупщэжащ.
Ауэ зыкIи сыщIегъуэжкъым –
Сэ сщIэр сщIэжу ахэр сщIащ!..

10.08.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 137

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: