Псалъэжь: Гъэми щIыми зи павэжь.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Къэплъыхъуэр

Си фIэщ сщIыри лъагъуныгъэр…

Си фIэщ сщIыри лъагъуныгъэр
ГъащIэр Iейуэ зэхэстхъуащ.
ЗызмыщIэжу сиIэр тыгъэу
Сэ абы ислъхьащ и куэщI…

Иджы си гури къеуэжкъым,
Дахэр нэм щыгъупщэжащ.
Ауэ зыкIи сыщIегъуэжкъым –
Сэ сщIэр сщIэжу ахэр сщIащ!..

10.08.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 137

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: