Псалъэжь: Уи анэ Iейми, нэхъыфI бгъуэтынукъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)

Къэплъыхъуэр

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр»

"Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр», 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» — етIуанэу «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм къыдагъэкIа тхылъщ.

Тхылъым итщ Жамбэч Рабия, Нартокъуэ Анжелэ, Къаныкъуэ Анфисэ, НафIэдз Мухьэмэд, Къэзан ФатIимэт, Къашыргъэ Иннэ, КIарэ Альбинэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, ГъукIэ Маринэ, Щомахуэ Залинэ сымэ я рассказхэр, ГъукIэкъул Иринэ, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч РабияКъэзан ФатIимэт, Хъуэжэ Жаннэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий я усэхэр.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъыр къипхыфынущ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я тхылъхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и тхылъхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и тхылъхэр, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIуэкъул Иринэ и тхылъхэр, ГъукIэ Маринэ, ГъукIэ Маринэ и тхылъхэр, ГъукIэкъул Иринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Дзэгъащтэ Азэмэт и тхылъхэр, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия и тхылъхэр, КIарэ Альбинэ, КIарэ Альбинэ и тхылъхэр, Къаныкъуэ Анфисэ, Къаныкъуэ Анфисэ и тхылъхэр, Къашыргъэ Иннэ, Къашыргъэ Иннэ и тхылъхэр, Къэзан ФатIимэт, Къэзан ФатIимэт и тхылъхэр, Нартокъуэ Анжелэ, Нартокъуэ Анжелэ и тхылъхэр, НафIэдз Мухьэмэд, НафIэдз Мухьэмэд и тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хъуэжэ Жаннэ и тхылъхэр, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и тхылъхэр, Щомахуэ Залинэ, Щомахуэ Залинэ и тхылъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 713

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: