Псалъэжь: Анэм и бгъафэр хъурыфэ джэдыгущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

Къэплъыхъуэр

Шынагъуэщ уафэр, искъыми зы вагъуэ…

Шынагъуэщ уафэр, искъыми зы вагъуэ,
Уэздыгъэу яхэт мазэри бзэхащ.
А псори Iуэхукъым, ауэ, узмылъагъум,
Согужьей. ЗанщIэуи сыкъохъу нэгъуэщI…

27.09.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 129

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: