Псалъэжь: Ахъшэ зи куэдыр дыгъум щошынэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

ЩыщIэпхъуэжым цIыхухэр гужьеяуэ…

ЩыщIэпхъуэжым цIыхухэр гужьеяуэ,
Къутэжынущ жаIэми дунейр…
ТфIэщIт дэ сытым деж дыщIэту жьауэ,
НобэкIэ дыпсэут, хэт и пщэдей?

Димыгугъэт зэпытчыну ди Iэр,
Дигухэр… ар дэ ди щхьи къэдмыгъэкIт.
Зы дыхъуат, дгъэткIуфу къуршыжь щIыIэр –
Абы дежкIэ дэ дымафIэхъуэпскIт…

Зауэ гуащIэр тщымыхъуа шынагъуэу,
Тенджыз кууми дыщIимылъэфа…
Щыдгъуэтар мы дунеишхуэм лъагъуэу –
Лъагъуныгъэрщ. Фэ зэхэфщIэ ар…

28.07.2008

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 148

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: