Псалъэжь: Е махъшэ лIэнщ, е махъшахъуэ лIэнщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

Къэплъыхъуэр

Щхьэ сыногупсысрэ уэ итIани…

Щхьэ сыногупсысрэ уэ итIани,
Гумрэ щхьэмрэ сфIощIыр хъуа зэрыз…
Сыапхуэдэщ, дэнэ сымыкIуами,
Ауэ сигури си щхьэри мэуз…

07.02.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 144

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: