Псалъэжь: ЩIэныгъэрэ IэщIагъэрэ зэкъуэшщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Зи пэр папцIэ, зи кIэр гъуанэ. (Мастэ)

Къэплъыхъуэр

СфIощI усэу стхауэ псалъэу щыIэр…

СфIощI усэу стхауэ псалъэу щыIэр,
Си гум дахэ къизмынэжа.
Услъагъумщ фIэкI къыщызгурыIуэр –
Иджыри сэ къезмыгъэжьа…

14.08.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 130

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: