Псалъэжь: Уи хэкур лэщмэ, уогушхуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

СфIощI псалъэу дунейм тетыр сримыкъу…

СфIощI псалъэу дунейм тетыр сримыкъу,
Зы къарымыкIыу, къыздэмыIэпыкъу.
Зэми согугъэ си гур къемыуэж,
Лъакъуэхэр зыщIэнарэ земыкIуэж,
Уафэм ит дыгъэм къару имыIэж,
Псы цIыкIухэр гъуарэ псышхуэм нэмысыж.
Ауэ, услъагъум, псоми зыкъащIэж,
Си псэри а дакъикъэм къысхохьэж.
22.07.11

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 172

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: