Псалъэжь: Лъахъэ зэпруp шыпкъ гъэущхъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

СфIощI псалъэу дунейм тетыр сримыкъу…

СфIощI псалъэу дунейм тетыр сримыкъу,
Зы къарымыкIыу, къыздэмыIэпыкъу.
Зэми согугъэ си гур къемыуэж,
Лъакъуэхэр зыщIэнарэ земыкIуэж,
Уафэм ит дыгъэм къару имыIэж,
Псы цIыкIухэр гъуарэ псышхуэм нэмысыж.
Ауэ, услъагъум, псоми зыкъащIэж,
Си псэри а дакъикъэм къысхохьэж.

22.07.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 131

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: