Псалъэжь: ЕгъэджакIуэр бзагуэщ, еджакIуэр дэгущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: МафIэм имыс, псым имытхьэлэ. (Мыл)

Къэплъыхъуэр

Сешащ, уафэм сыдэплъейурэ…

Сешащ, уафэм сыдэплъейурэ,
Дыгъэр пшэм уамыгъэлъагъу.
Хъуащ апхуэдэу, сыхуэмейурэ…
Мы зэ закъуэм къысхуэгъэгъу

21.08.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 159

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: