Псалъэжь: Ныбжьэгъужьрэ дыжьыныжь пщэжарэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: МыкIуэф, мыфий, алащэ, щэныбэ. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

Сэри сощIэ, лъагъуныгъэрщ…

Сэри сощIэ, лъагъуныгъэрщ
ЦIыхум и гум жьыфI дезгъэхур.
Ауэ цIыхур, сытым щигъуи,
ХьэкIэкхъуэкIи арщ зыгъэхъур.

09.12.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 131

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: