Псалъэжь: Мыдэф и Iуданэ кIыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

«Псори дяпэкIэщ». Бэрбэч Аслъэнджэрий

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и видеохэр, Видео зэмылIэужьыгъуэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 150

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: