Псалъэжь: ХьэщIэр шхэмэ, бжэм йоплъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

ПсалъитI ухуейм сэ зэпызмыщIэжыфу…

ПсалъитI ухуейм сэ зэпызмыщIэжыфу
Утыку си закъуэу сыкъинащ.
Уеблэм, «сыджалэм», сымытэджыжыфу
Сыщылъщ. Си хъуреягъкIи «нэщIщ»…

10.08.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, АдыгэбзэкIэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 128

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: