Псалъэжь: Бзэр джатэм яэхърэ нэхъ жанщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

Номинымрэ кIэпхъымрэ

Дыгъэр къопсыр, мэзыр хуабэщ,
Зумыплъыхьын плъэмыкIын.
Къыщыхъуар мыр мис мы нобэ
Хуэдэ махуэу къыщIэкIынт…

Лъагэу тесщ номин жыг щхьэкIэм,
Мес, къелъагъу абы зы кхъужь.
ИуфIыцIауэ и нэр мапкIэ,
И гугъэжу хъуа лIыхъужь.

Ауэ кхъужьыр Iэрымыхьэ –
БлоIэбыкIри ар IэщIокI.
КIэлъыпхъуэну игу къимыхьэ –
Пигъэхуауэ ар къыщIокI.

КIэпхъи щIэтти кхъужьей щIагъым,
Къехуэхам щыгуфIыкIащ.
«Сэ мыр, — жеIэ, ар здиIыгъым, —
Тхьэшхуэм игу къысхупыкIащ!

Иджы схьынщ мы кхъужьыр си гъуэм,
Къос щIымахуэр, згъэтIылъынщ.
КIэпхъхэр псори къызэфыгъуэу
Зым езмыту сэ сшхыжынщ!»

Ауэ кIэпхъыр жыжьэ мыкIуэу,
Къыпоув номин губжьар.
ЖиIэ псор щымыхъу емыкIуу,
Хуэмыух къригъэжьар:

— ЛIо, уэ гъуамэм сэ си кхъужьыр,
СIэпыхуати, къыщIэпщтар?
— ПцIы уоупс, къепщат мэзыжьыр,
Мис аращ къызэзытар!

— Хьэуэ, ар сэращ зи кхъужьыр,
УзмыукI щIыкIэ, къэший!
— Уэстынщ зызгъэнщIа нэужьым,
Сыт зыплIэжу ущIэкIийр?!

— Дэддзеинщи кхъужьыр жыгым,
Дэри дыкIэлъыдэпщеинщ.
Кхъужьыр япэу къэзубыдым,
Къилэжьащи, къыхуэнэнщ!

…..
Кхъужьыр жыгым драутIыпщхьейри,
Ищхьэ дыдэми нагъэс.
Кхъужь тенам кIэлъыдопщей,
Ауэ тIури лъэмыIэс.

Месыр, месыр, нос номиныр,
Хьэуэ, кIэпхъыращ нэсар!
Догуэт, къуаргъым къеубыдыр,
Мис аращ къызылъысар!

ЗызыгъэлIу зызыдзами,
Къефыгъуэну щIэзыдзами,
Яхуэфащэр къащыщIащ,
ТIури кхъужьым хэкIыжащ!


Си щIагъыбзэр тIэкIу щIэпыджэр
ЗэхэщIыкI, зэхэх си макъ:
Нэпсеягъэм и нэгъуджэр
ЗэIуплъхьамэ, Iейщ, хуэсакъ!
2007

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 195

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: