Псалъэжь: Гур зэрыкIуэдыкIыр и шэрхъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

Нобэ вагъуэр пшэм уамыгъэлъагъу…

Нобэ вагъуэр пшэм уамыгъэлъагъу,
Нобэ уэрэ сэрэ дызэрызщ.
Нобэ иджы дэ дызэныбжьэгъущ,
Нобэ махуэ блэкIам хуэмыдэж…

11.04.2012

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 118

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: