Псалъэжь: ЗимыIэм бдзы кIыхьри бдзы кIэщIри хуохъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Къэплъыхъуэр

Нобэ вагъуэр пшэм уамыгъэлъагъу…

Нобэ вагъуэр пшэм уамыгъэлъагъу,
Нобэ уэрэ сэрэ дызэрызщ.
Нобэ иджы дэ дызэныбжьэгъущ,
Нобэ махуэ блэкIам хуэмыдэж…

11.04.2012

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 118

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: