Псалъэжь: Бзур IукIэ къеубыд.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)

Къэплъыхъуэр

Нэхъ мащIэ хъууэ къыщIэкIынщ хьэуар…

Нэхъ мащIэ хъууэ къыщIэкIынщ хьэуар,
Вагъуэхэм щIым гъунэгъу зыхуащIагъэнщ.
Сыт ахэр си щхьэм иджы къыщIихьар?! –
Зыри кIуэдакъым. Дунейр гъэщIэгъуэнщ…

20.03.2012

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 145

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: