Псалъэжь: Мыщэ yIaм удэмыджэгу.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

МыувыIэу уэсыр махуэ къэскIэ…

МыувыIэу уэсыр махуэ къэскIэ

МыувыIэу уэсыр махуэ къэскIэ
Къесырт, жьым ар фийуэ кърихьэкIт.
ЩIылъэм щыщIэдзауэ бгыщхьэм нэскIэ,
Хужьу иуфэбгъуауэ гъэр екIуэкIт.

Гъатхэр къызэрихьэрэ мымащIэу
Уэсыр къесу мазэ блэлъэтащ.
Къытщохъу щIымахуэм къиша нысащIэу
Гъатхэ дахэр — тлъагъукъым, тфIигъэпщкIуащ!

Ауэ цIыхухэр хуейтэкъэ псэуну,
Уэсыр къескIэ Iуэхур зэфIэкIат?
Губгъуэм зы хуимыту трасэну
Iуэхур зэтрихьэрт, щхьэм фIэкIат.

ЗэращIынур сыт апхуэдиз уэсыр,
Гъатхэ хъуами, ищIэркъым щыгъэт.
УвыIэн и гугъэкъыми, къосыр,
Хъунукъэ «сабыру» щыт сыхьэт…

КъащIэ-тIэ, дунейр уэфI щыхъужынур,
КъыдещIэж дэ абы етщIэ псор.
ТIэкIу нэхъ мащIэ тщIамэ дезэуэныр,
КъыджиIэнкIэ хъунути «фыпсэу!»

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжьыхьэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 228

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: